Jak zjednodušit jednání ve firmě s pomocí facilitace

26. 1. 2022

Facilitace je další cizojazyčné slovo, se kterým se setkáváme stále častěji. Pojďte zjistit, odkud se vzala a jak ji můžete efektivně využít ve firemním prostředí a co s tím má společného cyklistika.

Zatímco většina novinek obvykle vzniká v podnikatelském prostředí a ostatní sektory je odtud přebírají u facilitace je to právě naopak. Přístup desítky let úspěšně používaný ve sportu, v sociální práci nebo v komunální politice nyní nachází místo i v podnikání.

Facilitace a cyklistika v týmu

Původ slova facilitace je z latiny, kde znamená snadný. “Sociální facilitaci” jako vliv skupiny lidí na výkony jednotlivců poprvé popsal americký psycholog Norman Triplett. Již v roce 1898 začal zkoumat výsledky sportovců trénujících v různých týmech. I v dnešní době jsou fascinující jeho poznatky o rozdílech mezi cyklisty, kteří zlepšují své výsledky sami, soupeří s jinými nebo jezdí v tandemu za vodičem. Nejlepších výsledků dosahovali cyklisté trénující v týmu s vodiči, následovali je soupeřící sportovci a nejslabší výsledky měli individuální jezdci.

Celé 20. století se sociální facilitace věnovala především tomu, jak využít vliv skupiny na zlepšení výsledku jejích jednotlivých členů, případně skupiny jako celku. Uplatnění nalezla především v sociální oblasti. Byla vyjasněna role facilitátora jako neutrálního průvodce, který pomáhá vést skupinu ke společnému výsledku. Až mnohem později pronikl facilitační přístup do komunální politiky. Tam facilitátoři pomáhají zvládat náročná jednání znepřátelených zájmových skupin nebo veřejná setkání s velkým počtem účastníků.

Přínosy facilitace pro firemní prostředí

Role facilitátora nespočívá pouze ve vedení efektivního a nekonfliktního procesu jednání. Věnuje pozornost také tomu, jak zapojit všechny přítomné do tvořivého procesu. Díky tomu roste angažovanost účastníků na dohodnutých výsledcích a respekt ke společné dohodě. Facilitace tak má pozitivní vliv na rozvoj komunikace, řešení konfliktů, hledání shody, vedení lidí i motivaci zaměstnanců. Díky tomu nachází čím dál častěji uplatnění ve firemním prostředí.

Základní prvky facilitace

Jedna z možných definic říká „facilitace pomáhá ve vymezeném čase získat nejlepší možné výsledky jednání, zapojením všech zúčastněných, kteří mají společný cíl, způsobem se kterým všichni souhlasí“. Podívejme se podrobněji na jednotlivé části.

Vymezený čas

Čas je omezený zdroj, který má vliv kvalitu výsledků. Ať už máme pevně danou délku porady nebo čas konce není přesně dán, facilitátor pomáhá s ohledem na čas přizpůsobit obsah, nastavit pravidla, jasně stanovit priority i omezit čas pro jednotlivé účastníky. Pokud to neudělá, pravděpodobně nedojde na vše důležité.

Nejlepší možné výsledky

Pokud nevíme dostatečně přesně, čeho chceme během setkání dosáhnout, velmi pravděpodobně toho nedosáhneme. Je tedy nezbytné aby facilitátor pomohl hned na začátku vytvořit sdílenou představu (vizi) o formě výsledku, ke kterému chceme dojít. Konkrétní obsah této formě samozřejmě dodáme až během setkání. Bez představy o formě, ke kterému naše setkání směřuje, by to však byla do značné míry marná snaha.

Zapojení všech zúčastněných

Úspěch setkání i toho, jak bude s výsledky jednání naloženo velmi závisí na míře zapojení všech účastníků během setkání. Pro facilitátora to znamená věnovat pozornost už vhodnému výběru účastníků setkání, kterých se projednávané téma musí týkat. Následně pak zvolit takový proces jednání, aby se všichni dostatečně zapojili. Ví jak pracovat s dominantními účastníky i s těmi, kteří převážně mlčí a zapojují se jen výjimečně.

Společný cíl

Účastníci budou vzájemně spolupracovat pouze v případě, že při jednání sledují společný cíl. Společným cílem není výsledek jednání, ten neznáme a může pro různé účastníky jiný. Společným cílem je účel setkání, kvůli kterému se všichni sešli. Neutrální facilitátor, který není angažovaný na výsledku může společný účel vidět lépe než samotní účastníci a pomoci jej srozumitelně pojmenovat. Odkazování na společný účel pomáhá předcházet konfliktům mezi účastníky a směřovat pozornost a energii.

Způsobem se kterým všichni souhlasí

Souhlas přítomných, jakou formou bude setkání probíhat je pro celkový úspěch zásadní. Souhlas úzce souvisí s napojením a respektem k osobě facilitátora. Aby účastníci mohli s procesem setkání souhlasit, musí facilitátor otevřeně nastínit, jak bude setkání probíhat, jaká je role různých účastníků, jaká je role facilitátora, jaké očekáváme výsledky a proč se jednání koná. Případný nesouhlas dává možnost změnit podmínky a zvýšit spokojenost účastníků s průběhem. Pokud k tomu není příležitost, účastníci, kteří nesouhlasí s průběhem, jej pasivně nebo i aktivně blokují.

Pro každodenní jednání je užitečné a dostačující, aby kompetence facilitátora měl člověk, který jednání vede a přitom se sám zapojuje. Ke vzdělávání zaměstnanců ve facilitačních dovednostech můžete využít kurzy facilitace. U složitých jednáních, kdy jde o závažné téma, náročné účastníky, nebo potřebujete své aktivní zapojení, je užitečné využít služeb externího facilitátora.

Doporučené kurzy