Kdy vám pomůže moderování, facilitace či mediace

16. 12. 2021

V oblasti komunikace můžete v současnosti sledovat řadu nových trendů a pojmů. Abyste se v nich lépe zorientovali, zaměřili jsme se v tomto článku na tři z nich – moderování, facilitaci a mediaci. Podíváme se na to, jak jim rozumět, jaké přinášejí výhody a kdy je můžete v praxi využít.

Moderování – když chcete mít volné ruce

Moderování najde uplatnění nejen v rámci televizních pořadů nebo kulturních akcí. Můžete ho využít při akcích, kdy jsou účastníci spíše v roli diváků a nepotřebujete jejich aktivní zapojení. A kdy je současně dopředu jasně stanovený program a harmonogram. Příkladem může být odborná konference nebo zodpovězení dotazů v rámci představení nového projektu.

Úkolem moderátora je provést účastníky tímto programem od začátku do konce. Tuto roli moderátora může zastat i člen týmu. Postačí, aby měl dobré vyjadřovací schopnosti a dovedl zaujmout pozornost.
Hlavním přínosem moderování je přenesení odpovědnosti za vedení procesu (programu) na konkrétní osobu. Ostatní tak mohou svou pozornost soustředit plně na obsah.

Facilitace – když vám jde o využití potenciálu skupiny

Metoda facilitace je užitečná při náročnější komunikaci ve větších skupinách. Může se jednat o cokoliv od pracovní porady malého týmu až po rozhodování, na kterém se podílí stovky lidí.

Facilitace je soubor řady různých komunikačních principů a nástrojů. Facilitátor z nich vybírá ty nejvhodnější podle potřeb skupiny a cílů, ke kterým dané setkání směřuje. Pomáhá maximálnímu zapojení jednotlivých účastníků a využití jejich názorů a zkušeností. Závěrům z facilitovaného jednání většina zúčastněných rozumí, je s nimi ztotožněna a podporuje jejich realizaci v praxi.

Úlohy facilitátora se v zásadě může ujmout někdo ze členů skupiny, pokud zná proces a nástroje facilitace. To však sebou nese riziko souběhu rolí a následné ztráty důvěry v nezaujaté vedení procesu. Obzvláště při náročných tématech nebo riziku vzniku sporů je užitečné využít služeb externího facilitátora, který je z pohledu výsledků jednání nestranný.

Mediace – když potřebujete vyřešit konflikt

Ve chvíli, kdy intenzita konfliktu naroste do té míry, že se stane překážkou pro další spolupráci, přichází čas využít mediaci. Její cíl je jasný – konflikt vyřešit a práce mediátora nesměřuje k ničemu jinému.

Zaměřuje se především na hledání příčin nedorozumění, zájmy v pozadí a zklidnění emocí, které přispívají ke vzniku a pokračování konfliktu. Mediátor musí být z podstaty maximálně neutrální, což obvykle vylučuje, aby mediaci vedl kolega nebo nadřízený, u kterých vážně hrozí jejich vtažení do sporu.

Mediace umožňuje s konfliktem pracovat v celé jeho složitosti a souvislostech. Výsledná dohoda musí být přijatelná pro obě strany sporu, což napomáhá, aby se v budoucnosti znovu nerozhořel. Tím vším se mediace liší od převažujícího tradičního způsobu řešení sporů, kterým je rozhodnutí autority (typicky nadřízeného, arbitra, soudu, apod.).

Nezapomeňte, prvním krokem k úspěchu je zamyslet se, jakého cíle potřebujete dosáhnout, a až poté zvolit nejvhodnější přístup.

Doporučené kurzy